آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی بررسی بازار تکنولوژی استان و همسایه های شمالغرب کشور و ایجاد فن بازار

مطالعه اکتشافی بررسی بازار تکنولوژی استان و همسایه های شمالغرب کشور و ایجاد فن بازار

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 36.000 ریال