آخرین اخبار

ترازو دیجیتالی

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

وسیله ای برای سنجش وزن و تعیین مشخصات اجسام نظیر تعیین وزن مخصوص