آخرین اخبار

دستگاه بن ماری (Water Bath)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت،در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. محدوده دمایی بن‌ماری‌ ها به طور معمول از دمای اتاق تا 100 درجه سانتی گراد می باشد.