آخرین اخبار

دستگاه فلیم فتومتر(Flame Photometer)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه خدماتی- تخصصی- شیمی شماره تماس آزمایشگاه: 34265090- 33362281-041

فليم فتومتري ‌شاخه اي از اسپكتروسكوپي اتمي است كه در آن نمونه‌هاي مورد بررسي در اسپكترومتر به شكل اتم هستند. روشي راحت و مناسب براي تجزيه فلزات منحصر به فرد در محلول‎هاي آلي و آبي می باشد. اين روش به ويژه براي فلزات قليايي و قليايي خاكي مناسب است.
اساس كار اين دستگاه اندازه گيري شدت نور نشر يافته از برگشت اتم‌هاي تحريك شده به تراز پايه مي‌باشد كه اين تحريك توسط شعله انجام مي‌گيرد.

فـلـيــم فـتــومـتــري بـراي تعييـن كمـي و كيفـي چندين نوع كاتيون، به ويژه فلزاتي كه به آساني تحريك شده و با دماي شعله ی نسبتا كم به سطوح انـرژي بـالاتـر مـي رونـد مـانـنـد Na، K، Li، Ca، Ba مناسب است.

فلیم فتومتری در موارد زیر کاربرد دارد؛

  • مواد كلينيكي نظير سرم،‌ پلاسما و مايعات بيولوژيك
  • جامدات
  • مواد گياهي
  • مواد مغذي گياهي
  • تركيبات معدني