آخرین اخبار

کوره 1500 درجه (Furnace)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه خدماتی- تخصصی- شیمی شماره تماس آزمایشگاه: 34265090- 33362281-041

کوره وسیله ای است که از آن برای گرمایش استفاده می شود.