آخرین اخبار

وظايف معاونت امور پشتيباني

 • همكاري با رييس پارك در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي و مصوبات هيأت امناء؛
 • كنترل و نظارت برحسن اجراي قوانين، مقررات و مصوبات هيأت امناء در زمينه امور اداري، استخدامي تشكيلاتي، مالي، معاملاتي و رفاهي پارك و واحدهاي تابعه؛
 • كنترل و نظارت بر انجام كليه امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات؛
 • انجام بررسي‌هاي سازمان و برآورد نيروي انساني مورد نياز پارك و واحدهاي تابعه؛
 • تهيه و تدوين بودجه ساليانه پارك براي ارائه به رييس پارك؛
 • نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور تعميراتي لازم؛
 • همكاري در برنامه‌ريزي و اتخاذ تدابير لازم در تامين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امكانات براي پارك؛
 • همكاري در تحصيل وام يا اعتبار، استقراض از بانكها، سازمانها، شركت‌ها و موسسه‌هاي دولتي و غير دولتي مطابق ضوابط مصوب هيأت امناء؛
 • نظارت بر حسن اجراي امور دبيرخانه، انتشارات، خدمات اداري، مالي و نظارت بر اجراي قراردادهاي خدماتي؛
 • ارائه گزارشهاي مربوط به عملكرد مالي و اداري به رييس پارك؛
 • نظارت در اجراي برنامه مالي و نحوه مصرف اعتبارات در قالب بودجه تفضيلي مصوب هيأت امناء؛
 • كنترل و نظارت بر امور مربوط به اعزام كاركنان پارك و واحدهاي تابعه جهت انجام ماموريتهاي روزانه؛
 • شركت در جلسات و كميسيون‌ها و اظهارنظر درمورد مسايل مختلف مالي، معاملاتي و اداري در چارچوب ضوابط و مقررات و حفظ مصالح پارك؛
 • تهيه و تدوين نمونه قراردادهاي مورد نياز پارك و مراكز رشد و واحدهاي فناور با همكاري واحدهاي تخصصي و مشاورين حقوقي.