آخرین اخبار

وظايف معاونت فناوري

 • تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي تحقق اهداف مندرج در ماده 2 اساسنامه و ارائه آنها به رييس پارك جهت اقدامات بعدي؛
 • برنامه‌ريزي و سازماندهي براي ارائه خدمات مفيد و موثر به واحدهاي فناور به منظور كمك به رشد آنها؛
 • برنامه‌ريزي به منظور جهت‌دهي فعاليت‌هاي مراكز علمي و تحقيقاتي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته‌هاي مورد نياز واحدهاي فناوري؛
 • برنامه‌ريزي در رابطه با جذب امكانات و جلب مشاركت مالي و فني مراكز علمي، تحقيقاتي، صنعتي و توليدي استان به منظور تجميع با توانمنديهاي واحدهاي فناوري؛
 • برنامه‌ريزي جهت ايجاد فضاي مناسب فعاليت‌هاي علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخلي و خارجي؛
 • برنامه‌ريزي جهت ايجاد بستر مناسب براي حضور و همكاري واحدهاي فناوري خارجي در پارك به منظور توسعه فناوري شركت ها و واحدهاي فناور بومي؛
 • گسترش ارتباطات با مراكز علمي، صنعتي و توليدي استان با هدف دستيابي به فناوري توليد محصولات و فرآيندهاي نوين؛
 • برنامه‌ريزي و كمك به ايجاد شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جديد از طريق مراكز رشد واحدهاي فناوري؛
 • برنامه‌ريزي جهت ارتقاء و توسعه كمي و كيفي واحدهاي فناوري؛
 • نظارت بر روند و فرآيندها در مراكز رشد و فعاليت واحدهاي فناوري براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت‌ها با مفاد قراردادهاي منعقده بين واحدهاي فناوري و پارك؛
 • برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي به منظور ارتقاء توانمنديهاي تخصصي مديران و پرسنل واحدهاي فناوري مستقر در پارك؛
 • برنامه‌ريزي جهت عرضه خدمات فني- تخصصي مورد نياز و مرتبط با پروژه ها از طريق تجهيز آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و برگزاري دوره‌هاي آموزش‌هاي مهارتي و تخصصي ويژه كارشناسان آزمايشگاه‌ها و كارگاه ها؛
 • برنامه‌ريزي جهت گسترش و ارتقاء كيفي واحدهاي اقماري با جلب مشاركت مالي و امكانات منطقه.