آخرین اخبار

وظايف مديريت مؤسسات

 • دريافت گزارشات نظارتي بر روند فرآيندهاي مراكز رشد از مديران مراكز در زمينه پذيرش، شوراي مركز رشد و كميته‌هاي تخصصي؛
 • بهينه‌سازي فرآيندها و تعاملات بخشهاي مختلف پارك با مسئولان مؤسسات، واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در پارك؛
 • تعيين اولويت هاي تحقيقاتي با توجه به نياز جامعه و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پارك؛
 • اعلام فراخوان و ارائه اطلاعات به متقاضيان استقرار در پارك؛
 • همكاري در تهيه و تكميل پرسشنامه‌ها، فرمها و اطلاعات درخواستي مقامات مافوق در ارتباط با مركز رشد؛
 • بررسي و ارزيابي برنامه كاري واحدهاي فناوري (پيش رشد) براي ورود به مرحله رشد؛
 • هماهنگي و همكاري با اداره خدمات فني و تخصصي جهت برگزاري برنامه‌هاي آموزشي و مشاورهاي براي موسسات و واحدهاي فناور؛
 • برگزاري جلسات شوراي فناوري پارك، مسئولان موسسات واحدهاي فناوري در جلسات دورهاي با موسسات؛
 • مديريت فعاليت‌هاي خدماتي و پشتيباني آزمايشگاهي، سخت‌افزاري سيستم‌ها و اتوماسيون اداري پارك؛
 • پيش‌بيني‌ابزار، قطعات، ملزومات و مواد مورد نياز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها و پيشنهاد تهيه آنها به واحدهاي ذيربط؛
 • برنامه‌ريزي جهت نيل به استانداردها و پاسخگوئي به نيازهاي واحدهاي فناوري در مراكز رشد و واحدهاي تحقيق و توسعه؛
 • پيگيري امور مربوط به شناسايي منابع مالي و برنامه‌ريزي براي بهره گيري حداكثر از اعتبارات صندوق‌ها، رديف‌هاي متمركز و امثال آن در جهت كمك به پيشبرد و توسعه شركت هاي مستقر؛
 • برنامه‌ريزي براي ارتقاء مبادلات علمي و صنعتي بين واحدهاي مستقر با يكديگر و با محيط خارج از پارك از طريق كمك به جذب و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي مشتري مدار توسط موسسات مستقر؛
 • برقراري ارتباط نظاممند و پيگيري امور مربوط به واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع؛
 • برنامه‌ريزي براي پذيرش و حمايت از نخبگان؛
 • برنامه‌ريزي براي پذيرش، هدايت و حمايت از پاياننامه‌هاي كاربردي دانشجويي