آخرین اخبار

وظايف اداره خدمات فني و تخصصي

 • ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي عرضه خدمات فني و تخصصي به واحدهاي فناور، شركت‌هاي مستقر در پارك و متقاضيان خارج از پارك،
 • تقسيم فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي قابل واگذاري به متقاضيان اعم از واحدهاي فناور، هسته‌هاي تحقيقاتي و شركت‌هاي مستاجر،
 • نظارت بر روند بهره‌برداري‌واحدهاي فناور و سايرشركت‌ها از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي،
 • طراحي واحدهاي آزمايشگاهي و كارگاهي مورد نياز و پيشنهاد آن به مقامات مافوق،
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه كاري [Business Plan (B.P.)] طرحهاي مستقر در پارك و مركز رشد،
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه‌كاري (B.P.) پارك و مركز رشد،
 • ارزيابي نتايج اجراي طرحهاي تحقيقاتي واحدهاي فناور مستقر در پارك و مراكز رشد از نظر كمي و كيفي،
 • ايجاد هماهنگي در تهيه و تدوين گزارشات مرحلهاي و نيز گزارشهاي نهايي طرحها،
 • تهيه و تنظيم قراردادهاي الگو و چهارچوب قراردادهاي مربوط به حوزه معاونت فناوري،
 • برنامه‌ريزي برگزاري دوره‌هاي آموزش هاي مورد نياز براي مديران و كارشناسان واحدهاي مستقر در پارك و مركز رشد،
 • برنامه‌ريزي برگزاري دوره‌هاي آموزش‌هاي مهارتي و تخصصي لازم ويژه كارشناسان آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي پارك و مراكز رشد،
 • برنامه‌ريزي جهت تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها به منظور عرضه بهتر خدمات فني و تخصصي مورد نياز واحدهاي فناور،
 • تهيه و تدوين طرح جامع دوره‌هاي آموزشي مورد نياز واحدهاي فناور مستقر در پارك به همراه تقويم زماني اجراي آنها،
 • برنامه ريزي و مديريت خدمات مشاورهاي فني و تخصصي مورد نياز واحدهاي فناور،
 • ارائه خدمات كتابداري و اطلاع رساني به كارشناسان پارك و واحدهاي فناور.