آخرین اخبار

وظايف حراست

 • آموزش و توجيه كاركنان پارك و نيز افراد واحدهاي مستقر در پارك در خصوص مراقبتهاي حفاظتي از افراد، تاسيسات و اماكن پارك،
 • طبقه بندي تاسيسات و اماكن به منظور تامين حفاظت لازم از آنها،
 • حفاظت از تاسيسات و اماكن طبقه بندي شده به منظور جلوگيري از هر گونه نفوذ، اخلال، بي‌نظمي و خرابكاري،
 • انجام اقدامات و پيش‌بيني‌‌هاي لازم به منظور جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي،
 • كنترل تردد كاركنان، فناوران و مراجعين در تاسيسات و اماكن طبقه بندي شده پارك و واحدهاي تابعه،
 • اعمال نظارت و مراقبتهاي لازم از نظر ايمني به هنگام تشكيل همايشها، گردهمايي‌ها و جلسات عمومي،
 • صدور دستورالعمل‌هاي لازم و نظارت بر اجراي آنها در زمينه حفاظت از تاسيسات و اماكن،
 • آموزش و توجيه كاركنان در خصوص حفاظت از اسناد طبقه بندي شده،
 • نظارت بر حسن انجام مراقبت هاي حفاظتي در امر گردش اسناد طبقه‌بندي شده،
 • برقراري سرويس حفاظتي براي انتقال و ارسال اسناد طبقه بندي شده،
 • انجام كليه امور محرمانه مربوط به تلكس، دورنگار، بيسيم و با سيم پارك،
 • تهيه و كشف رمز، دريافت، ثبت، صدور و نگهداري و ارسال مراسلات كليه پيامهاي محرمانه حراستي و اقدام به تهيه كليدهاي رمز و نظارت بر تغيير و تعويض به موقع و ارائه توصيه‌هاي لازم به منظور جلوگيري از كشف آنها،
 • دريافت اسناد و مدارك محرمانه طبقه بندي شده واصله از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه،
 • اتخاذ تدابير لازم از نظر حراستي و ايمني افراد، تاسيسات، اماكن و اموال پارك،
 • عايت و اجراي دقيق بخشنامه ها و دستورالعمل‌هايي كه در ارتباط با امور حراستي از سوي مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود،
 • انجام ساير امور محوله در ارتباط با امور حراستي كه از سوي رييس و معاونين پارك و ساير مقامات ذيصلاح ارجاع مي‌گردد.