آخرین اخبار

وظايف اداره عمراني

 • نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي پارك و واحدهاي تابعه؛
 • انجام امور مربوط به تعميرات ساختمان ها و تاسيسات پارك و واحدهاي تابعه با هماهنگي امور اداري و واحدهاي ذيربط؛
 • انجام اقدامات و مراقبتهاي لازم جهت استفاده از شبكه داخلي برق، آب و فاضلاب، گاز، تلفن و دستگاه هاي تهويه و حرارت مركزي، آسانسورها، وسايل گرمايشي، برودتي و امثال آن؛
 • تهيه و تنظيم و عقد قراردادهاي لازم جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني با رعايت ضوابط و مقررات و زير نظر معاونت پشتيباني؛
 • نطارت بر اجراي طرحهاي عمراني پارك؛
 • نظارت كامل بر اجراي قراردادهاي ساختماني و تاسيساتي پارك؛
 • انجام محاسبات فني مربوط به ساختمانها و تاسيسات و نظارت بر اجراي آنها.
 • تهيه نقشه‌هاي ساختمانها و شبكه‌هاي تاسيساتي پارك و واحدهاي تابعه؛
 • تهيه بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه مسائل عمراني جهت ارائه به معاونت پشتيباني جهت اقدامات بعدي؛
 • شركت در جلسات و كميسيون‌هاي مربوط به امور فني و طرحهاي عمراني پارك؛
 • انجام ساير امور كه به نحوي با اداره عمراني ارتباط پيدا مي‌كند.