آخرین اخبار

وظايف اداره بازاريابي و ارتباطات

  • همكاري با واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در زمينه بازاريابي و پروژهيابي و هدايت فعاليت‌هاي آنها؛
  • برقراري ارتباطات مناسب و جلب مشاركتهاي مالي از نهادهاي استاني براي حمايت مالي از واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر؛
  • جلب نظر و اخذ مساعدتهاي مالي و تجهيزاتي موسسات علمي و فني بين‌المللي و پيگيري براي انعقاد تفاهمنامه و توافقنامه‌هاي مربوط؛
  • ارزيابي درخواستهاي استقرار از لحاظ كشش بازار؛
  • برقراري ارتباط با صنايع و مراكز اقتصادي اعم از بخش دولتي و غير دولتي جهت دريافت نيازهاي تحقيقاتي و پروژه‌هاي مورد نياز آنها؛
  • ايجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به منظور دريافت پروژه‌هاي خاتمه يافته و بهره‌برداري‌واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر از نتايج مزبور؛
  • تهيه و تدوين ليست پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز كشور و تشويق و ترغيب واحدهاي فناور جهت اجراي پروژه‌هاي مزبور؛
  • معرفي واحدهاي فناور به سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از نوآوران جهت تامين منابع مالي؛
  • شناسايي و فراهم آوردن زمينه‌هاي انتقال و جذب فناوريهاي روز خارجي جهت رفع نياز صنايع كشور توسط واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در پارك؛
  • همكاري در برگزاري نمايشگاه ها و سمينارها و شركت دادن واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در آنها.