آخرین اخبار

وظايف مديريت مالي

 • اجراي خط مشي‌ها و سياست‌هاي تعيين شده از سوي مقامات مافوق در زمينه مسائل مالي؛
 • تهيه و تنظيم بودجه‌هاي جاري، اختصاصي و عمراني پارك و ارائه آن به معاونت پشتيباني جهت اقدامات بعدي؛
 • وصول درآمدهاي پارك در چارچوب قوانين، مقررات و مصوبات هيأت امناء؛
 • اخذ وجه از خزانه؛
 • تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي پارك؛
 • تهيه اطلاعات مالي لازم در مورد دريافتها و پرداختها؛
 • نگهداري دفاتر اعتبارات؛
 • نظارت بر مصرف اعتبارات و انجام هزينهها از طريق رسيدگي قبل و بعد از خرج؛
 • تهيه آمارهاي لازم در مورد دريافتها، پرداختها، تعهدات و هزينهها به تفكيك موارد مندرج در بودجه تفضيلي؛
 • نگهداري حسابهاي مربوط به اعتبارات جاري، اختصاصي و عمراني؛
 • كنترل اموال پارك و واحدهاي تابعه و اتخاذ تدابير لازم جهت نگهداري و استفاده مطلوب از آنها؛
 • نگهداري حساب اموال و انجام محاسبات آماري به منظور تعيين موجودي و تشخيص ضرورت خريد كالاهاي درخواست شده از سوي واحدها؛
 • تعبير و تفسير خط مشي‌هاي پارك در زمينه مسايل مالي و تهيه بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي لازم جهت ارائه به معاونت پشتيباني جهت اقدامات بعدي؛
 • تنظيم گزارشهاي عملكرد مالي براي طرح در هيأت امناء؛
 • مكاري در تحصيل وام يا اعتبار، استقراض از بانكها، سازمانها، شركت‌ها و مؤسسههاي دولتي و غير دولتي مطابق ضوابط مصوب هيأت امناء و نگهداري حساب مربوط به بازپرداخت تسهيلات اخذ شده؛
 • انجام ساير امور كه به نحوي با امور مالي ارتباط پيدا مي‌كند.