آخرین اخبار

رياست، روابط عمومي و بين‌الملل

 • دريافت نامه‌هاي واصله از مركز، موسسات و واحدهاي مختلف كه لازم است به نظر رييس پارك برسد،
 • تهيه پيش‌نويس و صدور نامه‌هايي كه متضمن نظرات و دستورات رييس پارك به واحدهاي تحت سرپرستي مي‌باشد،
 • پيگيري و تعقيب دستورات صادره از سوي رييس پارك،
 • پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنان جهت تماس با مسئولين مربوطه در پارك و مركز رشد و واحدهاي فناور،
 • دعوت از افراد جهت تشكيل و شركت در جلسات و كميسيون‌ها،
 • تنظيم صورتجلسات و ابلاغ آنها به واحدهاي ذيربط،
 • جمع‌آوري اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعاليت‌هاي پارك و مراكز رشد و انتشار آنها از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي به منظور شناساندن پارك به متخصصين، نوآوران، دانشمندان، پژوهشگران، واحدهاي تحقيقاتي موسسات دولتي و غيردولتي،
 • جمع‌آوري اطلاعات لازم از ساير پاركها، مراكز تحقيقاتي، مراكز رشد و شهركهاي علم و فناوري با هدف استفاده از آنها در پارك و مراكز رشد،
 • راه‌اندازي ماهنامه، فصلنامه، سالنامه، گاهنامه، وبژه نامه و بروشورهاي لازم از فعاليت‌هاي پارك و مركز رشد به منظور اطلاع رساني با همكاري واحد انتشارات پارك،
 • مطالعه جرايد و نشريات روزانه و استخراج مطالب علمي و نيازهاي تحقيقاتي و فناوري مندرج در آنها براي ارسال و اعلام به واحدهاي تابعه پارك و نيز واحدهاي فناوري مستقر در پارك،
 • تنظيم برنامه اقامت، سخنراني، بازديد، پذيرايي از شخصيت‌هاي علمي، متخصصين داخلي و خارجي، پژوهشگران، صاحبان صنايع و حرف و ايجاد تسهيلات لازم براي حضور و مشاركت تخصصي آنان در پارك،
 • برنامه‌ريزي و اداره امور كنفرانسها، سمينارها، گردهمايي‌ها، بازديدها و نيز برگزاري مراسم مذهبي، ملي، جشنها، اعياد و امثال آن و تهيه فيلم و عكس از آنها،
 • ايجاد آرشيو عكس، پوستر، بروشور، كتاب، نشريه و مشخصات مربوط به دانشمندان، پژوهشگران، مبتكران، نوآوران، كارآفرينان و افرادي كه در زمينه‌هاي مختلف توليدي، صنعتي و تجاري و ... داراي ايده مناسب باشند،
 • ايجاد آرشيو عكس، پوستر، بروشور، كتاب، نشريه و مشخصات مربوط به دانشمندان، پژوهشگران، مبتكران، نوآوران، كارآفرينان و افرادي كه در زمينه‌هاي مختلف توليدي، صنعتي و تجاري و ... داراي ايده مناسب باشند،
 • اطلاع رساني به فناوران و نيز صاحبان صنايع و حِرَف و بخش خصوصي جهت تشويق و ترغيب آنان به همكاري متقابل و برقراري ارتباط بين آنها به منظور استفاده از امكانات و تواناييهاي همديگر،
 • زمينه‌‌سازي جهت برقراري تماس بين رييس و معاونين پارك با مراكز علم و فناوري داخلي و خارجي به منظور جلب همكاري آنها در زمينه‌هاي مختلف تحقيقاتي و فناوري،
 • زمينه‌‌سازي جهت برقراري تماس بين صاحبان صنايع، حِرَف و شركت‌هاي توليدي، خدماتي و تجاري با واحدهاي فناورِ مستقر در پارك و ايجاد تسهيلات لازم جهت عقد قراردادهاي علمي، تحقيقاتي و فناوري بين آنها،
 • انجام مكاتبات مربوط به دعوت از شخصيت‌هاي علمي، پژوهشگران داخلي و خارجي، صاحبان صنايع و حِرَف ، مديران شركت‌هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني و ... با هماهنگي و همكاري معاونين پارك،
 • تهيه پيش‌نويس مكاتبات خارجي و همكاري با ساير واحدها در زمينه ترجمه اوراق و مدارك مربوط،
 • انجام امور دفتري و دبيرخانه هيأت امناء و ساير هيأتها، شوراها و كميسيون‌ها برابر نظر رييس و معاونين پارك.
 • انجام ساير امور محوله از سوي رييس پارك،
 • شناسايي نيازهاي آموزشي، درخواست از مسئولين براي ايجاد تسهيلات جهت جذب آموزش‌هاي حرفهاي لازم به منظور استفاده از دانشها و مهارتهاي تخصصي به روز در زمينه كاري خود.